Friday, 13 September 2019

మెదడులేని గాడిద - సింహం || Foolish lion Telugu Moral story for toddlers || Panchantra stories

మెదడులేని గాడిద - సింహం || Foolish lion Telugu Moral story for toddlers || Panchantra storiesమెదడులేని గాడిద - సింహం || Foolish lion Telugu Moral story for toddlers || Panchantra stories
#మెదడులేనిగాడిదసింహం #foolishlion #moralstoriesforkids

STORY :

7) ************* " మెదడులేని గాడిద- సింహం " *************
(( సోనీ, జాన్, గ్రాండ్‌మా బెడ్ పై వుంటారు. ))
జాన్ వాయిస్: నాకోసం ఇం కో క థ చెప్ప వా గ్రాండ్‌మా..!
గ్రాండ్‌మా వాయిస్ : ఏరా నిద్ర రావ టం లేదా!?
సోనీ వాయిస్: అవును..! రేపు హాలిడే క దా.. లేటుగా లేవ చ్చు..!
గ్రాండ్‌మా వాయిస్ : స రే, అయితే.. ! ఇం త కు ముందు క థ లో సింహాన్ని కుందేలు బురిడీ కొట్టిస్తే .. ఈ క థ లో
సింహాన్ని, గాడిద నూ ఓ న క్క మోసం చేసింది.. !
జాన్ వాయిస్: అమ్మో నక్క ..! జిత్తుల మారినది.. గ్రాండ్‌మా ఆ కథ త్వ ర గా చెప్ప వా... !
----------------------------
గ్రాండ్‌మా వాయిస్ : అనగనగా ఒక అడవికి ఓ మృ గరాజు వుండేది. అది ముస లిది అయిపోవ డం తో వేటాడ లేని ప రిస్దితి..
ఇలాంటి వృ ద్ధ వయసులోనే ఎవరికైనా వింత కోరికలు కలుగుతాయి అం టారు. అలాగే సింహానికీ ఓ వింత కోరిక పుట్టింది.
ఆ కోరిక ఏంటం టే.. మంచి రుచిక ర మైన గాడిద మెద డు తినాల నీ..
వెంట నే బలం కూడగట్టుకుని గట్టిగా సింహం గాండ్రించ డం తో క్షణాల్లో మం త్రి నక్క సింహం ముందు వాలిపోయింది.
త న మెద డులో పుట్టిన 'గాడిద మెద డు' తినాల నే ఆలోచ న ను నక్క కు వివ రించింది సింహం. అది విని త ట పటాయిస్తున్న
న క్క తో..
" మం త్రీ నీ తెలివితేటలు నీకు తెలియనివి కావు.. మా కోరిక తీర్చ డం కేవలం మీ వలనే సాధ్యపడుతుంది."
అం టూ నక్క ని తెగపొగిడేసింది. ఆ మాటలకు రెచ్చిపోయిన నక్క ఎలాగైనా సరే ఈరోజు తన బాస్ కి గాడిదను గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలనుకుని బలం గా నిర్ణయించుకుని వెతకటం ప్రారం భించింది.
అలా వెతకగా వెతకగా నక్క కి ఓ చోట గడ్డిమేస్తూ గాడిద కనిపించింది. అక్క డికి మూలుగుతూ దీనం గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది
నక్క .
అది చూసి గాడిద "ఏమైంది నక్క బావా అలా మూలుగుతున్నావ్.." అం ది "ఏం చెప్పమం టావ్.. నేనా ముసలిదాన్న యిపోయాను. ఇప్పుడు ఈ అడవికి కొత్త మం త్రిని వెతకే బాథ్య త కూడా నామీదే పెట్టారు
మృ గరాజావారు.. ఆలోచించగా ఠక్కున నీవు గుర్తొచ్చావ్.. అం దుకే వెతుక్కుంటూ నీ దగ్గరకు వచ్చాను.. మం త్రి పదవి నీకు
ఇష్టమేకదా."
ఆ మాటలకు గాడిద ఆలోచనలో పడింది..
అది గమనించిన నక్క చిన్న డ్రామా ఆడింది.
"స రేలే నీకు ఇష్టం లేన ట్లుందీ.. మం త్రి ప ద వి వ రిస్తుంటే వ ద్ద నే దాన్ని నిన్నే చూస్తున్నాను. ఏదో తెలిసిన దానివీ.. పైగా మెద డు క ల దానివీ.. తెలివిగా నిర్ణ యం తీసుకుంటావ నుకుంటే.. ఆలోచిస్తున్నావ్.. నీకు ఆ అదృ ష్టం లేన ట్లుందీ.. వేరొక రిని వెతుక్కుని రాజా వారి వద్దకు తీసుకెళ్తలే.. నీవు నెమ్మ దిగా ఆ గడ్డి తిను.." అని వెటకారం చేసి.. వెళ్ళాబోతుంటే..
"నక్క బావా ఆగు.. ఒకేసారి పెద్ద మం త్రి పదవి అనే సరికి భయం వేసింది. అం తేకానీ, నీ మాటను ఏనాడైనా కాదని
అన్నానా.. అయినా, పెద్ద పెద్ద బరువైన మూటలు మోసే నాకు ఆ మం త్రి పదవి మోయడం పెద్ద కష్టం కాదుగా.. నీతో మృ గరాజు దగ్గరకు నేనూ వస్తాను.పదా.."
అలా గాడిద తనను పూర్తిగా నమ్మి, తనతో రావడం తో నక్క కి భలే సం తోషం వేసింది.
ఇద్దరూ నడుస్తూ సింహం వుండే చోటుకి చేరుకున్నారు.
అప్పటికే సింహం ఆతృ తగా ఎదురుచూస్తుంది.
"రాజా..మీ కొత్త మం త్రిగారు వ చ్చారు" అని నక్క అనగానే..
సింహం ఒక్క ఉదుటన గాడిదపైకి దూకి తన పంజా విసిరి చంపేస్తుంది.
మరో ఆలోచన లేకుండా గాడిద తలను పగులగొడుతుంది.
అప్పటికే గాడిద మెదడును తను ఎలాగైనా కాజేయాలని కాచుకుని కూర్చున్న నక్క ఇలా అం ది.
"మృ గరాజా..కాస్త ఓపిక పట్టం డి.. దాన్ని చంపడం తో మీ శరీరానికి మరకలు అం టాయి. ఏదైనా భుజించే ముందు శుభ్రత పాటించడం రాజాచారం . ప్రక్క నే నది వుంది. వెళ్ళి స్నానం చేసిరం డి. అప్పటి వరకూ ఇక్క డ నేను కాపలాగా వుంటాను."
అది నిజమేనని నమ్మిన సింహం నది వద్దకు వెళుతుంది.
అదే అదనుగా భావించిన జిత్తులమారి నక్క వేగంగా గాడిద మెదడును కాజేస్తుంది. నదిలో స్నానం చేసి సింహం వచ్చే సమయానికి బుద్దిమం తురాలిలా నటిస్తుంది.
సింహం ఎంత వెతికినా గాడిద మెదడు కనపడదు.
అదే విష య మై నక్క ను ఆరా తీస్తుందీ..
త న కేం తెలీదంటుంది న క్క ..
"పోనీ నువ్వు తిన్నావా.. ఏం అనుకోనులే ..నిజం చెప్పు మిత్ర మా.. "అం టూ సింహం నిజం చెప్పించే ప్ర య త్నం చేస్తుంది..
"అయ్యయ్యో! నేను అం త ధైర్యం చేయగలనా.. అయినా నా విశ్వాసం ఏపాటిదో మీకు తెలియనిదా..! "అం త కు త గిన స మాధాన మిస్తుంది నక్క .
"అదీ నిజమే.. నీవు నన్ను మోసం చేసేదానివే అయితే, ఈ గాడిదను నా దగ్గరకు ఎందుకు తీసుకువస్తావు." అని సం తృప్తి ప డుతుంది సింహం..
త నకు త న పూర్వీకులు చెప్పిన విష యమొ క టి గుర్తొచ్చిందం టూ న క్క ఇలా అంటుంది.
"గాడిద బుద్ది హీనమైన జంతువు.. బుద్ది హీనమైన జంతువులకు మెదడు వుండదట.."
వెంట నే సింహం.."నేనూ అదే అనుకున్నాను... ఈ గాడిదకు మెదడు ఉండి వుంటే నా దగ్గరకు ఎందుకు వచ్చేది! "
అని పడీ పడీ నవ్వుకుంటూ మిగిలినది తింటుంది..
గాడిదకు మెదడు లేదం టే నమ్మేసిన.. అసలు మెదడులేని సింహాన్ని చూసి నక్క లోలోపలే నవ్వుకుంది.
ఈ క థ లో నీతేమిటం టే.. " చిన్న ఆలోచన తో పెద్ద స మస్య నుండి కూడా బ య టప డొచ్చు."


 • RSK Telugu stories
 • మెదడులేని గాడిద- సింహం
 • మెదడులేని గాడిద
 • మెదడులేని సింహం
 • Foolish lion
 • telugu moral story
 • for kids
 • telugu stories for kids
 • telugu stories
 • fairy tales stories
 • telugu moral stories
 • panchantra stories for kids
 • kids stories
 • bedtime stories
 • for toddlers
 • kids funny stories in telugu
 • telugu fairy tales

No comments:

Post a comment