Saturday, 21 September 2019

నక్కకు బుద్ది చెప్పిన కుందేళ్ళు || The Rabbits and cunning fox Telugu panchatantra stories for kids

నక్కకు బుద్ది చెప్పిన కుందేళ్ళు || The Rabbits and cunning fox Telugu panchatantra stories for kidsనక్కకు బుద్ది చెప్పిన కుందేళ్ళు || The Rabbits and cunning fox Telugu panchatantra stories for kids
#నక్కకుబుద్దిచెప్పినకుందేళ్ళు #telugustories #moralstoriesforkids

************* 63. నక్కకు బుద్ది చెప్పిన కుందేళ్ళు *************
( జాన్, సోనీ చెరో వైపున లాగుతూ తాడు ఆట ఆడుతుంటారు.. అక్కడే ఫాదర్ వుండి ఇద్దరినీ ఎంకరేజ్‌ చేస్తుంటాడు. )
ఫాదర్ వాయిస్ : చిన్న విరామం ... తర్వాత మళ్లీ ఆడుకుందురుగానీ, ఈలోపుగా ఈ ఆటతో కుందేళ్లు నక్కకు ఎలా బుద్ది
చెప్పాయో.. ఓ నీతి కథ చెబుతాను.. వినం డి..
------------------
ఫాదర్ వాయిస్ :
ఒకసారి అడవిలో కుందేళ్ళన్నీ ఒక చోట చేరి హాయిగా ఆడుకుంటున్నాయి. అటుగా వెళుతున్న నక్క వాటిని చూసి, తినాలని దానికి నోరూరింది. అం దుకు ఓ పధకం ఆలోచించింది. నెమ్మ దిగా వాటి దగ్గరకు చేరి ఇలా అం ది.
" కుందేలు పిల్లలూ ..చాలా ఆనం దం గా వున్నట్టున్నారూ.. "
" అవునవును.. మేం చాలా సం తోషంగా వున్నాము.." అం ది ఓ కుందేలు..
" ఇం తకంటే సం తోషకరమైన వార్త ఒకటి మీకోసం మోసుకొచ్చాను.. చెప్పమం టారా.." అం ది నక్క.
" ఆ.. చెప్పు..త్వ రగా చెప్పు .." అన్నాయవి.
" ఏం లేదర్రా .. మీ కుందేళ్లకు రాజైన చందమామ ..నేలకు దిగి, ఇక్కడికి ఉత్తరాన వున్న పెద్దకొలనులో ఆడుకుంటున్నాడు.
చందమామతో ఆడుకోవాలని ఎవరికైనా సరదా వుంటే నాతో రావచ్చు.." అని నక్క అనడం తో .. అమాయకపు కుందేళ్లన్నీ "
నేను..నేను.. నేను ముందు" అం టూ పోటీ పడ్డాయి.
" ఆ సరస్సు ఇక్కడికి చాలా దూరం ..నేనా ముసలిదాన్న యిపోయాను.. అం దర్నీ ఒకే సారి వీపుమీద కూర్చోబెట్టుకుని
వెళ్లలేనుగా.. ఓ పని చేద్దాం .. రోజుకి ఒకరిని తీసుకెళ్తాను.. వాళ్ళు హాయిగా చందమామను దగ్గరనుంచి చూడవచ్చు..
ఆడుకోవచ్చు.. ఆఖరి రోజున వెళ్లిన దారే కనుక అం దరూ కలిసి మీరు తిరిగి వచ్చెద్దురులే .." అని నమ్మ బలికింది.
మొదటగా ఒక కుందేలు నక్క వీపు మీద కూర్చుని అం దరికీ 'బై..బై..' చెప్పి సం తోషంగా బయలు దేరింది.
అలా నక్క దుర్బుద్దిని గ్రహించని కుందేళ్ళు వరుసగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి బలైపోతుంటాయి.
ఒకరోజు పిట్ట ఒకటి చెట్టుమీద కూర్చుని నక్క పన్నాగాన్ని పసికడుతుంది. ఈ విషయం వేగంగా వచ్చి తన మిత్రులైన కుందేళ్లకు
చెబుతుంది.
" అక్కడ చెరువు లేదూ.. చందమామ లేదూ.. ఆ జిత్తులమారి నక్క మిమ్మ ల్ని మోసం చేసి దాని ఆకలి తీర్చుకుంటోంది. అది మీ మిత్రులను ఎలా తిన్న దీ నేను కళ్ళారా చూసాను.. చూస్తుంటే నా గుండె తరుక్కుపోయింది.." అం దా పిట్ట.
అది విన్న కుందేళ్ళు కోపంతో రగిలిపోయాయి. నక్కకి బుద్ది చెప్పాలనుకున్నాయి.
మర్నాడు నక్క మరో కుందేలును తీసుకునివెళ్ళడానికి వచ్చింది.
" నక్క మామా..నక్క మామా.. వెళ్థాంలేగానీ.. కాసేపు తాడులాగే ఆట ఆడుకుందామా.." అన్నాయి కుందేళ్ళు..
" ఆ ఆట నాకు రాదు కదా "అం ది నక్క..
" ఏం లేదు మామా.. మేమం తా ఒక వైపున పట్టుకుని తాడులాగుతాం.. మరొక వైపున బలవంతుడైన నీవు లాగుతావు.. గట్టిగా లాగితే వారే విజేత.. " అనడం తో "ఓస్.. అం తేనా.. అయితే నేనే విజేత.. "అం టూ నక్క ఆనం దం గా ఆటలోకి దిగింది.
కుందేళ్లన్నీ ఒక వైపు, నక్క ఒక్కటీ ఒక వైపు పట్టుకుని తాడుని బలంగా లాగుతాయి. నక్క పూర్తి బలం ఉపయోగించడం చూసి కుందేళ్ళన్నీ కూడ బలుక్కుని తాడుని ఒక్కసారిగా వదిలేసాయి. నక్క అదుపుతప్పి వెనుక వున్న బావిలో పడిపోయింది.
జిత్తులమారి నక్క పీడ విరగడవడం తో కుందేళ్ళన్నీ సం తోషించాయి.
అం దుకే అం టారు... " ఎత్తులు వేసే వారు ఒకరుంటే.. వారి పైఎత్తులు వేసే వారు మరొకరు వుంటారనీ.. "


 • RSK Telugu stories
 • నక్కకు బుద్ది చెప్పిన కుందేళ్ళు
 • నక్క
 • కుందేళ్ళు
 • The Rabbits and cunning fox
 • moral stories for kids
 • telugu moral stories for kids
 • stories for kids
 • telugu moral stories
 • fairy tales stories
 • animated video for kids
 • 3D animation
 • 3D
 • animals stories for kids
 • cunning fox
 • here
 • rabbits stories for kids

Cow and tiger English moral story for kids || Honest Cow and the Tiger Panchatrantra stories

Cow and tiger English moral story for kids || Honest Cow and the Tiger Panchatrantra storiesCow and tiger English moral story for kids || Honest Cow and the Tiger Panchatrantra stories

#CowandtigerEnglishmoralstory #Englishstories #bedtimestories

STORY :
********** THE COW AND THE TIGER ****************
Once upon a time in a village, there lived a very good cow.
It was very obedient to its master and never fought with other animals.
One day the cow went to the nearby forest to eat grass.
A tiger saw the cow and tried to attack it.
Just as the tiger was about to kill the cow.
The cow requested the tiger "Oh.. King tiger, please don't kill me. Please listen to me..
I have a new born baby at home. My baby is not even two weeks old. It is too young to eat grass. And also it is so innocent.
I want to feed the baby with my milk. My baby will be waiting for me at home.
I will go home, feed the bay and come to you."
The tiger listens to the cow and says "Ha..Ha..Ha..Do you think am mad. If I let you go, what if you don't come back.
I don't trust your village animals. You are so cunning."
The cow does not give up and requests the tiger again
"Tiger I promise to come back to you. I have never lied to anyone.
I just want to feed my baby and teach him good values. Please give me a chance."
The tiger finally agrees to give the cow a last chance and says "I just want to see how faithful domestic animals are.
But remember, your promise. You should come back."
The cow quickly comes home and feeds the baby with milk. It kisses its baby for the last time,
teaches the baby how to live in this world with tearful eyes.
It goes back to the tiger to keep up its word.
The tiger really gets surprised for the faithfulness of the cow.
It strongly feels that it should not kill such a faithful animal and it lets the cow to go home freely.
Moral Of The Story: "TRUST ALWAYS WINS"


 • RSK English stories
 • Cow and tiger English moral story
 • cow and tiger
 • English moral story
 • Honest Cow and the Tiger
 • tiger
 • cow
 • honest cow
 • panchatantra stories
 • kids stories
 • stories for kids
 • moral stories for kids
 • moral stories
 • bedtime stories
 • cow and tiger story
 • fairy tales
 • moral stories in english
 • children stories
 • moral story
 • cow story
 • cartoon for children
 • cartoon
 • for kids
 • 3d
 • short stories
 • 3d animated
 • english fairy tales

Friday, 20 September 2019

The rabbit and the tortoise English moral story for kids | 3D Animation English Panchatantra Stories

The rabbit and the tortoise English moral story for kids | 3D Animation English Panchatantra StoriesThe rabbit and the tortoise English moral story for kids | 3D Animation English Panchatantra Stories

#Therabbitandthetortoise #Englishmoralstories #forkids
STORY :
***************THE RABBIT AND THE TORTOISE *********************
One day a rabbit started teasing the tortoise.
It said "You walk very slowly! Have you ever been to anywhere?
You can never run fast like me.
I challenge you to a race. I bet you will lose the race."
The tortoise accepted the challenge quietly.
That day all the animals gathered to watch the running race between the tortoise and the rabbit.
The tortoise came so humbly to the race.
whereas the rabbit came proudly to the race.
The monkey was the judge of the race.
Running the race started.
A rabbit jumped up and started running faster and faster.
The tortoise could not run fast like the rabbit, so it started walking slowly.
After running for a while the rabbit looks back to see the tortoise, but it could not see it.
Now the rabbit was so happy and thought like this "I know the tortoise will lose the race. Ha..Ha..Ha.."
The rabbit got proud and thought of taking a nap thinking that the tortoise can never cross it.
It slept under a tree.
Meanwhile the tortoise slowly reached the goal and won the race.
All the animals in the forest appreciated the tortoise.
Moral of The Story - " Never Underestimate Others Ability "


 • RSK English stories
 • The rabbit and the tortoise
 • Rabbit and tortoise
 • English moral story for kids
 • English moral story
 • for kids
 • kids stories in English
 • stories for kids
 • here and tortoise
 • moral
 • stories in English
 • bedtime stories
 • bedtime story
 • stories
 • moral story
 • bedtime stories for kids
 • animal stories
 • good values
 • stories for children
 • children's stories
 • storytime
 • moral for kids

Thursday, 19 September 2019

బావిలో నక్క-జింక నీతి కథ || Intelligent Fox and Deer Telugu Moral Stories for Kids

బావిలో నక్క-జింక నీతి కథ || Intelligent Fox and Deer Telugu Moral Stories for Kidsబావిలో నక్క-జింక నీతి కథ || Intelligent Fox and Deer Telugu Moral Stories for Kids
#బావిలోనక్కజింకనీతికథ #Telugustoriesforkids #foxanddeerstory

STORY :
************* 61. బావిలో నక్క-జింక నీతి కథ *************

అనగనగా ఒక నక్క అడవిలో రాత్రిపూట చీకటిలో తిరుగుతూ ఒక బావిలో పడిపోయింది.
బావి చాలా లోతుగా వుండటం తో అది ఎంత ప్రయత్నించినా బయటికి రాలేకపోయింది.
" రక్షించండీ..రక్షించండీ.. నన్ను ఎవరైనా కాపాడం డీ.. " అం టూ అరవసాగింది.
తెల్లారేదాక అలాగే అరుస్తూ, ప్రయత్నిస్తూనే బావిలో ఉండిపోయింది నక్క.
మర్నాడు ఆ బావికి కాస్త దూరం గా వెళ్తున్న జింక ఏదో అలికిడి కావడం తో అక్కడికి వచ్చి బావిలోకి తొంగి చూసింది.
జింకను చూడగానే “అమ్మ య్య! మనం బయట పడచ్చు”, అనుకుంది నీళ్ళల్లో ఉన్న నక్క .
జింక బావిలో వున్న నక్కని చూస్తూ "బావిలో ఏం చేస్తున్నావు?” అని అడిగింది.
“ఈ బావిలో నీళ్ళు ఎంత బాగున్నాయో తెలుసా? ఈ నీళ్ళు తాగడానికే బావిలోకి వచ్చాను. అసలు చక్కర కలిపినం త తీయగా వున్నాయి!” అని తెలివిగా చెప్పిం ది నక్క.
“అవునా! నిజమా?” అని అడిగింది జింక.
“కావాలంటే నువ్వు దిగి చూడు? అసలు ఇలాంటి నీళ్ళు నువ్వు ఎప్పుడు తాగి ఉండవు” అం ది నక్క.
అమాయకురాలైన జింక ముందు వెనక ఆలోచించకుండా నూతి లోకి దూకేసింది. నీళ్ళు తాగింది.
కొంత సేపటికి నక్క లానే జింక కూడా బావిలో ఇరుక్కు పోయింది.
“ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళడం ఎలా?” అని నక్కని అడిగింది.
“ముందు నీ వీపు పై ఎక్కి నేను బయటికి వెళ్లి, తరువాత నిన్ను పైకి లాగేస్తాను!” అని ఐడియా ఇచ్చింది నక్క.
సరే బాగానే ఉంది అనుకుని జింక ఒప్పుకుంది.
నక్క జింక వీపెక్కి ఒక గెంతు వేసి నూతి లోంచి బయట పడింది! తర్వాత, జింక బయటికి రావడానికి చేయి అం దించమని
అడిగింది.
“అమ్మో..! అం త బరువున్న నిన్ను ఇం తలోతు బావిలోంచి నేను లాగగలనా..?! నావల్ల కాదు.. నన్ను గట్టెక్కంచినం దుకు
కృతజ్ఞతలూ.. ” అని చెప్పి నవ్వుకుంటూ వెళ్లి పోయింది నక్క .
మొత్తానికి జింకకు, నక్క చేసిన మోసం అర్ధం అయ్యింది. కాని ఏమి లాభం? పాపం, బావిలో ఒం టరిగా మిగిలిపోయింది.
అం దుకే పెద్దలు చెబుతారు.. “ అడుగు ముందుకు వేసే ముందు ఒక్క క్షణం ఆలోచించాలనీ..”


 • RSK Telugu stories
 • బావిలో నక్క-జింక నీతి కథ
 • బావిలో నక్క-జింక
 • నీతి కథ
 • Fox and Deer
 • Intelligent Fox and Deer
 • Fox and Deer Telugu Moral Stories for Kids
 • Fox and deer moral story
 • telugu moral story for kids
 • stories for kids
 • telugu moral stories
 • fairy tales stories
 • kids funny stories in telugu
 • telugu fairy tales
 • telugu kathalu
 • panchatantra kathalu
 • telugu bedtime stories
 • fairy tales
 • moral stories in telugu
 • moral stories
 • telugu fairy tales for kids

The Tiger with golden bangle English moral story for kids || Panchatantra Stories in English

The Tiger with golden bangle English moral story for kids || Panchatantra Stories in EnglishThe Tiger with golden bangle English moral story for kids || Panchatantra Stories in English

#TheTigerwithgoldenbangle #Englishstories #Moralstoriesforkids

STORY :

************ THE TIGER AND THE GOLDEN BANGLE **********
Once upon a time in a forest there was a big pond.
And there lived an old tiger in the bushes beside the pond.
One day a traveler was walking on the other side of the pond.
The tiger noticed the traveler and called him "Hello.! Hey.!"
The traveler looks around and couldn't spot anyone.
The tiger calls the traveler once again "Hey.! you.!"
The traveler stops, looks at the tiger and gets scared.
The tiger says "Do not be afraid.
I desired to give you this golden bangle, that's why i called you.
Take a dip in that pond and come, take this golden bangle" said the tiger.
The traveler saw the bangle and thought to him self like this "Wow..! Its shine..! It is pure gold, there is no doubt about it. But if i go near to the tiger for the golden bangle, it may eat me."
The traveler was too scared to take the golden bangle from the tiger, and yet he doesn't want to leave the bangle.
The traveler was so confused.
The traveler said to the tiger "Why should i trust you? You are an animal. What if you eat me..?
I can't risk my life for a golden bangle" he said.
The tiger replied "What you said is right. I'm an animal. There is no wrong in getting scared of me. But when i was young
i killed many animals and humans. Now i have changed a lot" said the tiger in a sober voice.
Even then the traveler couldn't step forward.
The tiger understood that the traveler was still scared.
"Oh! There is no need to be scared of me. I have grown old.
The nails of my paws have became blunt and my teeth are also broken,
my eye sight is also blurred" said the tiger in a meek voice.
It also said "i don't feel like eating meat at all.
I have been eating fruits and vegetables since so long.
As you see me i am so weak and i can't hunt.
So don't be afraid, come and take this bangle" said the tiger.
The traveler trusts the tiger because he wants the gold bangle.
The tiger asks the traveler to first take a dip in the pond.
The traveler goes near the pond.
As the mud near the pond is so slippery, the traveler slips and gets struck in the mud.
" Help..Help..Help me.." he shouts.
The tiger slowly approaches the traveler and says "Here i'am..I will help you."
Then the tiger pounce upon the traveler kills him and satisfies his hunger.
Moral Of The Story - "Never Be Greedy..!"


 • RSK English Stories
 • The Tiger with golden bangle
 • English moral story for kids
 • The Tiger with golden bangle English moral story for kids
 • tiger
 • Panchatantra Stories
 • kids stories in english
 • tiger story
 • Moral Of The Story
 • bedtime stories
 • fairy tales
 • stories
 • bedtime moral stories
 • bedtime story
 • fairy tales in english
 • Panchatantra
 • moral for kids
 • tiger story for kids
 • tiger story for toddlers